متاسفانه  برخی افراد سودجو به منظوربه دست آوردن سود ازراه های نادرست وغیرمشروع ، اشخاص حقیقی و حقوقی را

فریب داده  و با سوء‌ استفاده از موقعیت این اشخاص، از بانک ها و موسسات اعتباری تسهیلات دریافت می‌کنند.

برای مثال ، این افراد با سوء استفاده از حسن نیت صاحبان سند ملکی که به پول نیازدارند ، سند ملکی آنها را به نام خود

به شکل صوری انتقال داده و با ضمانت سند ملکی اشخاص دیگردرمقابل پرداخت مبالغ ناچیز، اسناد را برای دریافت

تسهیلات ،دررهن بانک‌ ها قرارمی‌دهند وبعد ازتمام شدن بازپرداخت اقساط ازطرف صاحب سند، سند ملکی را به نام صاحب

اصلی انتقال نداده و دوباره با آن سند تسهیلات دیگری دریافت می‌کنند و صاحب سند را به مشکلات سخت و گاه ، حل

نشدنی دچار می‌کنند. بنابراین به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز به تمام اشخاص حقیقی وحقوقی توصیه می‌شود فقط

از طریق بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی که اسامی آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی این

بانک به نشانی www.cbi.ir درج شده است، اقدام و ازمعامله با غیر، پرهیزکنند.