انواع مالیات ها در ایران

به صورت کلی مالیات ها در ایران به دو دسته تقسیم می شود : مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم . تعریف

بسیار دقیقی برای این مالیات ها وجود ندارد و اما به صورت کلی منظور از مالیات مستقیم این است که مودی مالیاتی و

کسی که مالیات را پرداخت می کند اگر یک نفر باشد به این نوع از مالیات مستقیم می گویند و در غیر این صورت مالیات

غیرمستقیم خواهد بود . منظور از مودی مالیاتی در این تعریف ها شخصی است که مالیاتی را پرداخت می کند.

انواع مالیات های مستقیم

مالیات های مستقیم به صورت کلی به دو دسته مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شوند که در ادامه به تفسیر

بیش تر آن ها می پردازیم :

۱-مالیات بر دارایی : اساس مالیات بر دارایی ثروتی است که مسئول پرداخت مالیات است . از مهم ترین نوع های مالیات

بر دارایی می توان به مالیات بر ارث اشاره کرد .مالیات بر ارث نوعی از مالیات است که از دارایی و اموال فرد که بعد از فوت

وی از او باقی می ماند برداشت می شود .

پس به صورت کلی زمانی که قرار است تا مال شخصی که فوت شده است به وراث وی منتقل می شود از این امواال در

حال انتقال دولت مالیاتی را دریافت می کند. در ماده ۱۷ قانون بیان شده است که نرخ مالیات بر ارث براساس اموال

متفاوت خواهد بود . برای مثال نرخ مالیات بر ارث برای وسایل نقلیه موتوری دو درصد از قیمت سایروسایل نقلیه است .

۲-مالیات بر درآمد : در این نوع از مالیات ها مبنا را درآمد افراد و شرکت ها قرار می دهند. این نوع از مالیات مهم ترین

نوع از مالیات ها می باشد . این نوع از درآمد می تواند به دو روش مختلف دریافت شود .  برای مثال این امکان وجود

دارد که هر کدام ازدرآمد ها به صورت جداگانه مالیاتی برای آن درنظرگرفته شود و یا به صورت کلی از کل درآمدی که

شخص دارد این نوع از مالیات ها دریافت می شود .

در این نوع از مالیات ها این موضوع اهمیتی ندارد که منبع درآمد اشخاص دقیقا چه هستند و از کل درآمد وی به یک

روش و شیوه معین مالیات دریافت می شود .

برای دریافت کردن مالیات ها تنها درآمد سالیانه فرد به عنوان منبع اصلی قرار می گیرد و با استفاده از یک نرخ یکسان

مالیات مربوطه پرداخت می شود . البته در روش اول این امکان وجود دارد تا برای هر دسته ازمنابع مالیاتی شرایط متفاوت

و نرخ متفاوتی داده شود .

البته در قوانین مالیاتی ایران از ترکیب کردن این دو روش استفاده می شود .و اما به صورت عمده برای دریفات کردن

مالیات ها از روش اول استفاده می شود .

مالیات ها

مالیات منابع مختلف درآمد

۱-مالیلت بر درآمد کشاورزی : از انواع مالیات ها بر درآمد مالیات بر درآمد کشاورزی است . البته اکنون درآمدهایی که از

کارهای کشاورزی است مانند دام پروری ، دامداری ، صیادی ، زنبور عسل ، ماهیگیری و مواردی از این دست از پرداخت

کردن مالیات معاف خواهند بود .

۲-مالیات بر درآمد حقوق : زمانی که شخصی حقیقی برای فرد دیگری کار کند و در ازای این کار حقوق و درآمدی داشته

باشد مشمول دریافت مالیات بر درآمد خواهند بود . بخش بسیار مهمی از درآمدهای دولت مربوط به مالیات بر درآمد

حقوق است. این مالیات ها را باید خود کارفرما پرداخت کند و هزینه آن بر عهده کارمندان و حقوق بگیران است . این کار

بدین صورت شکل می گیرد که کارفرمایان که میزان حقوق دریافتی کارمندان خود را می دانند و درنهایت نیز میزان مالیات

را از حقوق آن ها کم می کنند و این مالیات به حساب دولت واریز می شود .

قوانین مالیاتی کشور هر ساله در بودجه سالانه کشور میزان درآمد هایی که باید مالیات پرداخت کنند را تعیین می کند و

درنهایت نیز کسانی که درآمد آن ها این مبلغ و یا میزانی کم تر از آن است نباید مالیات پرداخت کنند . اگر درامد شخصی

از این میزان بیش تر باشد باید به میزان مازاد آن ویا تا هفت برابر آن مالیات از میزان مالیت ده درصد کم می شود و در

صورت زیاد بودن این مبلغ ۲۰درصد باید از این مالیات ها به دولت پرداخت شود .

۳-مالیات بردرآمد شاغل: منظور از درامد شماغل در این جا همان درآمدی است که فرد از خدمت کردن در شغل هایی مانند

شغل های خدماتی و پزشکی بدست می آورد . درآمدی که مبنای حساب کردن این مالیات ها است به این صورت است که

کل فروش کالا را داشته باشیم و بعد از آن هزینه های مربوط به خدمات کم می شود .

این مالیات با استفاده از خود اظهاری و هم چنین بیان کردن داوطلبانه مودی تشخیص می شود . اساس درآمد این افراد

همان اظهارنامه هایی است که باید پر کنند. این اظهارنامه ها باید قبل از تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی تحویل داده

شود .

حال اگر در این میان مشخص شود که میزان درآمد ها در این اظهارنامه ها به درستی معین نشود ، اداره امور مالیاتی میزان

مالیات ها و درآمد ها را معین می کند. اگر فرد این اظهارنامه ها را پر نکند و برای ارسال کردن آن ها اقدامی را انجام ندهد

خود اداره مالیات اظهارنامه ای را تهیه می کند و درنهایت نیز به برآورد درآمد شخص می پردازد حتی ممکن است این

شخص جریمه هم شود .

۴-مالیات بر درآمد املاک : این نوع از درآمد ناشی از اجاره کردن املاک است . براساس قانون درامد ناشی از املاکی که

اجاره داده می شوند بعد از این که ۲۵ درصد از کل مبلغ اجاره از آن ها کم شد باید مالیات ها را پرداخت کند. حال اگر فرد

درآمد دیگری را غیر از اجاره املاک نداشته باشد از دادن مالیات ها معاف خواهد بود.