مطالبه خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک

وقتی که کسی ملکی را از فرد دیگری خریداری می نماید، میتواند پس از تنظیم قرارداد، الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی

از دادگاه بخواهد. اگر چه در بعضی از قراردادها، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه پیش بینی شده

است، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات، میتوان

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم دادگاه نمود.

طرفین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان، خریدار ملک است و خوانده کسی است که ملک را طی مبایعه نامه به خواهان

فروخته است. اما گاهی ممکن است که فروشنده مالک رسمی ملک نباشد یعنی در اداره ثبت اسناد رسمی، مالک ملک،

شخص دیگری باشد در اینصورت علاوه بر فروشنده، نام مالک رسمی هم باید به عنوان خوانده در دادخواست قید گردد.

خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک

نحوه مطالبه خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک

بدلیل مشکلات عدیده ای که ممکن است در خرید ملک میان طرفین بوجود بیاید و در نهایت باعث ورود ضرر به طرفین یا

یکی از آنها شود، عموما توصیه می گردد که در تنظیم مبایعه نامه قسمت مربوط به مطالبه خسارت در صورت عدم تنظیم

سند رسمی با دقت تکمیل گردد تا در صورت عدم تنظیم سند این خسارات مطالبه شود. جهت مطالبه این خسارت باید

دادخواستی تحت عنوان مطالبه خسارت در مورد عدم تنظیم سند رسمی ملک بطرفیت فروشنده تقدیم دادگاه محل وقوع

ملک گردد تا دادگاه در وقت رسیدگی مشخص گردیده با بررسی اسناد و مدارک تقدیمی، در صورت محق بودن رایی مطابق

با خواسته صادر نماید.

خسارت عدم حضور چیست؟

یکی از مسائل مهمی که در زمان تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک باید به آن توجه نمایید این است که اگر فروشنده از مراجعه

به دفتر ثبت اسناد برای انتقال سند خودداری کند، می بایست یک گواهی از سردفتر مربوطه دریافت کنید که تاییدی بر

عدم حضور فروشنده باشد. بنابراین اگر این گواهی را دریافت نکنید نمی توانید خسارت عدم حضور فروشنده را دریافت کنید و

دادگاه عدم اخذ عدم حضور را تاییدی بر رضایت شما در نظر خواهد گرفت.