ا-  در مورد ملک ، پلاک ، زمین ، مستغلات به تصمیم و حکم قطعی مراجع صلاحیت دار اعم از اداره ثبت و از طریق دادگاه

مبنی برغیرقابل افراز بودن ملک گواهی صادر شود.

۲-  هریک از شرکا می توانند برای فروش درخواست دهند .

۳- دادگاه باید دستور فروش دهد، یعنی یکی از شرکا باید با مراجعه به دادگستری درخواست فروش ملک غیرقابل

افراز بدهد. چون دستور است و حکم تلقی نمی شود بنابراین قابل تجدید نظرخواهی نیست و دادگاه درصورت بروز

اشتباه میتواند آن را اصلاح کند.

۴- راه دیگر این است که ملک از طریق مزایده به فروش برسد . در مزایده کارشناس ارزش پایه ای برای ملک تعیین

می کند و برنده مزایده کسی است که بالاترین پیشنهاد را بدهد . باید توجه داشت که حضور نیافتن شرکا یا شخص

ثالث در جلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و شخصی که درخواست فروش کرده است خودش هم می تواند

ملک را خریداری کند.