تجاری

تجاری مغازه، واحد تجاری، مجتمع تجاری، پاساژ، مرکز خرید، فودکورت، رستوران، ساختمان، بر اصلی خیابان.

بر اساس: