زمین

زمین: زمین بایر، باغ، باغچه، بافت فرسوده، موقعیت مسکونی.

بر اساس:  

ولیعصر ۳۳۱۰متر

ولیعصر 3310متر
موجود
- زمین, ملک, کلنگی

ولیعصر ۳۳۱۰متر ولیعصر مشخصات طرح تفصیلی : گذر اصلی : ۳۰ مساحت ملاك عمل : ۳۳۱۰ سه قواره تجمیع شده ۱۱۱۵ + ۸۳۸ + ۱۴۸۲…

جزئیات بیشتر
3310 متر مربع