برج مهرگان

برج مهرگان

برج مهرگان

این ساختمان مسکونی بصورت برج در منطقه گلپاد الهیه تهران احداث گردیده است که طراح و آرشیتکت پروژه جناب مهندس فرزاد دلیری می باشد.