روزهای کاری 09:00 20:00

Golestan Zarrin

Golestan Zarrin

برج :

۲۵۰۴ متر زمین
۱۵ طبقه مسکونی
۳۸ واحد مسکونی
سازنده آقای گرامی
متراژ واحدهای مسکونی: ۱۴۰ / ۱۶۵ / ۲۲۶ / ۲۳۵ / ۲۵۰ / ۳۴۷ /