روزهای کاری 09:00 20:00

Oxygen

Oxygen

مجتمع مسکونی اکسیژن

مجتمع اکسیژن مساحت زمین: ۲۶۲۰متر مربع، زیربنا: ۲۲۰۳۶ متر مربع، تعداد طبقات: ۹ تعداد پارکینگ ۱۱۸ و تعداد ۳۷ واحد مسکونی