روزهای کاری 09:00 20:00

Molk Hadish

Molk Hadish

Molk Hadish
ملک هدیش
این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۱۳۶۴ متر مربع با زیر بنای کل ۹۴۵۹ متر مربع در منطقه فرشته تهران احداث گردیده است.