روزهای کاری 09:00 20:00

Orchid III

3 Orchid III

سازنده پورقدیری آرشیتکت افشین حجت. این ساختمان در تهران منطقه نیاوران خیابان یاسر احداث گردیده است. خلیلی فرخ صادقی قمی